پرسش و پاسخعوارض تزریق واکسن کرونا

عوارض تزریق واکسن کرونا

3 سال

سلامببخشید آقای دکترتزریق واکسن کرونا ممکنه در عود کردن بیماری تاثیری داشته باشد؟

سلام خیر ، تا کنون که چنین اتفاقی به دنبال واکسیناسیون گزارش نشده است

instagram logo call button